Onderwerp van de actie

SOMI is van mening dat de grootste Nederlandse banken de prijzen en voorwaarden voor Nederlandse hypotheekleningen onderling op elkaar afstemmen.

Artikel 6 van de Mededingingswet bepaalt dat onderling afgestemde gedragingen van ondernemingen die tot beperking van mededinging leiden, verboden zijn.

Art. 6 Mw verbiedt gedragingen die tot doel hebben om concurrentie te beperken, maar ook gedragingen die tot gevolg hebben dat de mededinging beperkt wordt. Het bereik is dus breed. Wanneer aangetoond kan worden dat concurrenten met elkaar overleg hebben gehad en er daarna marktgedrag waarneembaar is dat op onderlinge coördinatie kan wijzen, kan er al sprake zijn van een kartelafspraak (in de vorm van informatie-uitwisseling). Ook gedrag van derden, zoals bijvoorbeeld van een branche organisatie, kan er door verboden worden.

SOMI is van mening dat de Nederlandse banken zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan het kunstmatig beperkt houden van het aanbod van hypotheekproducten, het beperkt houden van toetredingsmogelijkheden voor alle overige banken en het onjuist voorlichten van het publiek over de gevolgen en resultaten hiervan. Uitgangspunt is, dat een kartel vermoed wordt schade te veroorzaken.

Bekijk hier een rapportage over dit onderwerp van het Vara programma Zembla.

Omvang van de schade

Het aanbieden van hypotheekproducten in strijd met de wet, is volgens SOMI onrechtmatig ten opzichte van Nederlandse particulieren. Wanneer onrechtmatig gedrag tot schade leidt, dan ontstaat er een verplichting tot vergoeding daarvan.

De Vereniging Eigen Huis schat dat de hypotheekrente als gevolg van beperkte marktwerking de afgelopen jaren gemiddeld ten minste 21% te hoog is vastgesteld. Een rente van 3% had dan eigenlijk 2,48% moeten kosten. Bij een hypotheeklening van EUR 250.000 betaalt een eigenaar dan EUR 1.300 per jaar teveel. Omdat in de meeste gevallen die rente aftrekbaar is tegen een tarief van 40%, betalen de meeste woningeigenaren jaarlijks netto EUR 520 te veel. Bij een rente van 5% en een hypotheeklening van EUR 300.000 betaalt een consument (of betalen consumenten die samenwonen gezamenlijk) al netto EUR 1.041 teveel, per jaar.

Bij deze schade komen nog meer en ander vormen van schade door de beperkte mededinging op deze markt, waaronder door:

 • te hoge tarieven bij het oversluiten van leningen
 • te hoge tarieven bij het missen van betalingen
 • te hoge tarieven bij het verlengen van de rentevaste perioden
 • schade vanwege overige productkenmerken en gerelateerde dienstverlening.

Afhankelijk van de individuele omstandigheden schat SOMI de schade voor Nederlanders met een hypotheeklening op gemiddeld tenminste EUR 4.500. SOMI gaat zich richten op de vergoeding hiervan door Nederlandse banken.

Verloop van de actie

Als eerste stap heeft SOMI de belangrijkste betrokken banken uitgenodigd om in gesprek te gaan. Deze correspondentie vindt u hier. De betrokken ondernemingen hebben aansprakelijkheid voor de schade zoals SOMI die noemt afgewezen. Met uitzondering van ABN Amro Bank N.V. zijn zij dan ook niet ingegaan op de uitnodiging voor een gesprek daarover.

De tweede stap is verder onderzoek. Dit onderzoek heeft drie doelen:

 • publieksvoorlichting
 • uitbreiding van de kring van aansprakelijke partijen en gedupeerde consumenten
 • vereenvoudigen, versnellen en daarmee verlagen van kosten van schadevergoedingsprocedures.

De resultaten van het onderzoek worden op deze site gepubliceerd. Deze bevindingen worden ondersteund door een blog, waarop alle betrokkenen de resultaten van commentaar kunnen voorzien en onderling zullen kunnen discussiëren over de betekenis en de mogelijke gevolgen ervan voor de actie van SOMI.

SOMI zal de input van de blog en alle overige input van deelnemers beoordelen, controleren, samenvoegen en presenteren onder de noemer ‘crowdresourcing’. De input van know how van de crowd zal de keuze van het bestuur van SOMI beïnvloeden bij keuzes als:

 • waar en hoe er juridische acties worden ingezet voor het verkrijgen van (aanvullende) informatie of schadevergoeding
 • welke vragen er daarbij aan welke (rechts-)personen gesteld worden
 • welke vormen van benadeling (en over welke periode) van de belangen van onze deelnemers onderdeel zullen uitmaken van schadevergoedingsprocedures.

Omdat ook de aangesproken partijen deel kunnen uitmaken van de discussie, behoudt SOMI zich het recht voor om naar eigen inzicht om te gaan met het aangeboden materiaal en om in te grijpen in de discussies daarover. Een succesvol verloop van de actie heeft daarin prioriteit.

Onder Bijdragen vindt u aanvullende informatie over uw mogelijkheden om input te leveren en ook over de mogelijkheden voor vergoeding daarvan.

Crowdresourcing

Naast het bovenstaande, werken wij onder de noemer crowdresourcing samen met u in dit dossier waar het gaat om:

 • diepere en meer uitgebreide onderbouwing van onze eigen bevindingen, argumenten, conclusies en vorderingen,
 • een verder uitgewerkte voorbereiding op de verwachte argumentatie van de aangesproken en nog aan te spreken (rechts-) personen,
 • voorstellen voor structurele verbeteringen in de markt, de verantwoording door banken daarvan en voor het toezicht daarop voor de toekomst.

Bent u van mening dat de Nederlandse banken onderling hebben geregeld om u teveel te laten betalen, geef u dan hier op!

Deelname in 2016 kost u EUR 17,50 per jaar, of EUR 150 ineens. Voor dat bedrag spannen wij ons in om namens u gemiddeld EUR 4.500 per hypotheeklening aan schadevergoeding terug te vorderen.

Heeft u geen hypotheeklening, maar wilt u wel bijdrage aan onze kennisvorming en aan onze juridische acties, geef u dan hier op als crowdresourcer.

Deelname via het aanmeldingsformulier kan steeds anoniem, uw bijdragen zullen op uw verzoek – als onderdeel van het dossier van onze advocaat in deze zaak – met alle wettelijke waarborgen beschermd blijven.