Tijdslijn

Inleiding

Ieder goed onderzoek begint met het inventariseren van wat er precies is gebeurd, en wanneer. Gebeurtenissen die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben, kunnen toch een nieuw inzicht opleveren wanneer er meer andere feiten bekend beginnen te worden. Wij gaan dan ook als eerste van start met het opbouwen en uitbouwen van een tijdslijn van mensen, feiten en gebeurtenissen.

Zie voor de kenmerken van goed onderzoek de volgende video (https://vimeo.com/154106566).

Als voorbeeld hebben wij een begin gemaakt met een tijdslijn 2016. Wij vragen om uw bijdrage in het aanvullen van deze tijdslijn vanaf 1 januari 2006 tot nu. Iedere maand zullen we een jaar teruggaan in de tijd, en het geheel van een update voorzien. Het laatste verslagjaar is 2006, het jaar van invoering van de Wet Financiële Dienstverlening.

Doel van de tijdslijn

Het doel van de tijdslijn is het aantonen van samenwerking of afstemming tussen mensen en organisaties in de loop van de tijd, al dan niet veroorzaakt of in reactie op bijzondere gebeurtenissen. Een goede tijdslijn kan aantonen welke versies van gebeurtenissen de juiste is, en welke niet. Daarnaast is het een onmisbaar werktuig in het efficiënt corresponderen met derden. Met andere woorden; uw bijdrage kan een enorme tijd- en efficiencywinst opleveren plus mogelijk veel nieuwe inzichten.

Wat zoekt SOMI

Voor haar lopende acties is SOMI op zoek naar feiten en omstandigheden rondom de volgende bedrijfsclusters:

 • ABN Amro/Fortis/Ageas
 • ING/WUH/NN Group
 • Knab/AEGON
 • Rabobank/Obvion/FGH Bank/Friesland Bank
 • SNS/Reaal/Propertize
 • Van Lanschot/Kempen & Co/Delta Lloyd

Daarnaast worden feiten verzameld rondom mogelijke WOB-verzoeken, in het bijzonder Nederlandse en Europese overheden en toezichthouders.

Inhoudelijk

Om op de tijdslijn opgenomen te kunnen worden, moet een vermelding verifieerbaar zijn. Stuur dus steeds (het goede deel van) de documentatie of van het bewijsmiddel mee, waarmee het nieuwsfeit gecontroleerd kan worden op juistheid en volledigheid. SOMI is in het bijzonder op zoek naar:

 • Begin en eindmomenten van benoemingen van mensen bij relevante organisaties
 • Vaststelling over welke informatie op welk moment bij die mensen bekend waren (of bekend hadden moeten zijn)
 • Begin en eindmoment van aanbieding van relevante producten, diensten en vormen van samenwerking
 • Datering van (de verspreiding van) onderzoeken en maatregelen van toezichthouders (of concepten of aankondigingen daarvan)
 • Datering en inhoud van onderzoeken en conclusies van derden (zoals adviseurs en externe dienstverleners)
 • Vergoedingen en voordelen van betrokken mensen en organisaties (ontvangen of in het vooruitzicht gesteld)
 • Geconstateerde belangentegenstellingen, non-compliance of gevallen van overschrijding of misbruik van bevoegdheden
 • Vormen van obstructie, weigeren van informatie of medewerking, vernietigen of verdoezelen van bewijsmiddelen

Let erop dat vermoedens, mogelijkheden, meningen en suggesties geen onderdeel uit kunnen maken van de tijdslijn.

Wilt u een bepaalde visie delen met SOMI, om die te toetsen aan lopende acties, dan ontvangen wij die graag ineen aparte e-mail of bijlage.

U kunt ons natuurlijk ook steeds vragen om een bepaald feit voor u te toetsen of om vragen daarover te onderzoeken of aan derden voor te leggen.

Follow up

Wanneer u een goed item heeft voor onze tijdslijn, dan kunt u deze naar ons mailen, met als bijlage alle documenten, foto’s, geluidsbestanden of overige gegevens of data die ermee te maken hebben. Wij rangschikken de feiten en vullen, waar mogelijk, naar aanleiding van uw toevoeging de tijdslijn ook op andere onderdelen aan. Ook zorgen wij dat de presentatie voldoet aan wettelijke eisen en, waar van toepassing, privacy richtlijnen. Daarnaast verwerken wij informatie uit de tijdlijn – ook voor zover die niet publiek gedeeld kan worden – in onze lopende onderzoeken en belangenbehartiging.

SOMI publiceert ook een overzicht van de meest actieve inbrengers en de meest waardevolle bijdragen. Graag aangeven wanneer u daarbij anoniem wilt blijven, wanneer u onder een alias wilt bijdragen of wanneer u vanwege uw bijdrage onkosten heeft moeten maken of anderszins bijzondere inspanningen heeft verricht die voor vergoeding in aanmerking komen.

Links

Zie voor informatie of bronnen ook: