Crowd resourcing actie vanwege weigering ACM inzake WOB-onderzoek SOMI

Stichting Onderzoek Marktinformatie (‘SOMI’) onderzoekt sinds haar oprichting in mei 2016 het gebrek aan concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt. In september 2016 is SOMI hiervoor een collectieve actie gestart ten behoeve van een groot aantal ernstig gedupeerden.
 
Afgelopen gebeurtenissen
 
SOMI heeft op 31 oktober 2016 een verzoek ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’) om specifieke informatie te verkrijgen over ACM onderzoeksmateriaal, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (‘Wob’). Op 10 april 2017 heeft SOMI een aanvullend Wob-verzoek ingediend bij de ACM. De ACM heeft op deze verzoeken gereageerd middels twee Wob-besluiten (Besluit ACM 1 maart 2017 en Besluit ACM 7 juni 2017).
De volledige correspondentie met de ACM is terug te vinden op de website van SOMI
www.kenniscentrumvastgoedfinanciering.nl
 
Meer algemene informatie over Wob verzoeken is te vinden onder:
http://kenniscentrumvastgoedfinanciering.nl/wob/
 
Ons vervolg hierop
 
SOMI gaat binnenkort de gronden bij haar bezwaar- of beroepschrift indienen tegen de Wob-besluiten van de ACM, omdat de ACM heeft geweigerd cruciale informatie openbaar te maken. Met deze informatie zal SOMI beter kunnen vaststellen hoe de concurrentie precies beperkt werd en hoeveel schade Nederlandse consumenten daardoor precies hebben geleden.
 
U kunt via onze crowd resourcing actie ook bijdragen aan dit proces! Dit kunt u doen door zo spoedig mogelijk input te leveren op onze bezwaren. Met behulp van uw inbreng kunnen wij mogelijk door de ACM geweigerde informatie boven water halen.
 
Hieronder geeft SOMI een opsomming van een aantal van haar bezwaren tegen de Wob-besluiten van de ACM, die wij laten circuleren in het kader van deze crowd resourcing actie. In aanvulling daarop geeft bijgevoegde Bijlage 1 commentaar op de verstrekte stukken/inventarislijsten van de ACM met beantwoording van de vraag in hoeverre de stukken volledig zijn. Zo werd bijvoorbeeld gecontroleerd of het dossier en/of de inventarislijst ook de betreffende stukken bevat wanneer in een door de ACM aangeleverde brief wordt verwezen naar eerdere correspondentie of overleg e.d. Voorts werd nagegaan of de weigeringsgronden wel overal in de inventarislijst staan vermeld.
 
Bezwaren SOMI
 
Blijkens de motivering van genoemde WOB-besluiten wordt de gedeeltelijke weigering door de ACM van het verzoek om openbaarmaking hoofdelijk gestoeld op artikel 7, eerste lid, Instellingswet, dat voorrang zou hebben op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid bestuur.
 
Aangezien in de jurisprudentie nog niet (volledig) is uitgekristalliseerd in hoeverre op dit uitzonderingsregime een beroep kan worden gedaan, achten wij het van belang dat een rechterlijke beoordeling plaatsvindt. Wij hebben dan ook het bestuur van de ACM verzocht in te stemmen met het overslaan van de bezwaarfase.
 
De procedure treft derhalve een gevoelig punt; te weten of de ACM Wob-verzoeken mag afschermen op beleidsterreinen die het (alleen) informeel onderzoekt. In onze optiek is dat een misbruik van een wettelijke bevoegdheid, die op zichzelf genomen al niet duidelijk in de wet is vastgelegd.
 
Crowd resourcing actie
 
Het unieke van deze actie is dat u wordt uitgenodigd om deel te nemen als kenniswerker (crowd resourcer). Belangrijke bijdragen van het publiek komen op basis van deze methode in aanmerking voor een financiële vergoeding. Naast een vergoeding van onkosten en tijd voor deze inbreng deelt SOMI met haar crowd resources een derde deel van de gerealiseerde inkomsten uit deelnemersbijdragen en success fees.
 
Iedereen kan deelnemen als crowd resourcer. Alle inbreng wordt vertrouwelijk behandeld. SOMI verifieert en combineert de informatie en stelt deze voor het publiek beschikbaar op
www.kenniscentrumvastgoedfinanciering.nl
 
Hoe meer de publieksinbreng de juridische acties vooruit helpt, hoe beter deze gewaardeerd wordt. De vergoedingen voor informatie, inbreng en adviezen worden door het bestuur en de raad van toezicht van de stichting beoordeeld.
 
 
Stichting Onderzoek Marktinformatie
email: info@kenniscentrumvastgoedfinanciering.nl
Bijlage 1
Controle inventarislijsten inzake informatieverstrekking ACM (voorheen ‘NMa’)
 
De documentatie en correspondentie, vanwege het Wob verzoek van SOMI van 31 oktober 2016 en het aanvullende Wob verzoek van 10 april 2017, kan als volgt worden geraadpleegd:
    Toelichting:
Op basis van de Wob verzoeken van Somi heeft de ACM documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in de inventarislijsten bijgevoegd bij de besluiten van de ACM. In deze besluiten wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk zou moeten zijn wat de ACM heeft besloten. Afhankelijk van de beoordeling van het betreffende document op grond van artikel 10 Wob dan wel artikel 7 IW zijn de documenten als ‘geheel vertrouwelijk’, ‘gedeeltelijk vertrouwelijk’ dan wel ‘openbaar’ aangemerkt.
 
 
 1. Wob verzoek SOMI d.d. 31-10-2016
Inventarislijst eerste stukken, reactie/brief ACM d.d. 10 februari 2017
 • nr. 7026/30: ontbreken van de brief/reactie/zienswijze die de ACM van de Rabobank heeft ontvangen op 3 december 2010, alsmede de verstrekkings- of weigeringsgrond daarvan ontbreekt;
 • nr. 7026/49: ontbreken van verslag/informatie van het gesprek dat de Rabobank met de AFM zou voeren, alsmede de verstrekkings- of weigeringsgrond daarvan ontbreekt.
 • Nr. 7026/50: ontbreken van informatie inzake de visie in persoonlijk gesprek: ‘Hoewel u de visie van uw onderneming op de hypotheekmarkt al heeft gegeven in een persoonlijk gesprek met de NMa, waardeer ik het als u ook schriftelijk uw visie naar voren wilt brengen door bijgevoegde vragen (zie bijlage) te beantwoorden.’
 • Nr. 7026/64: ontbreken van informatie inzake de visie in persoonlijk gesprek: ‘Hoewel u de visie van uw onderneming op de hypotheekmarkt at heeft gegeven in een persoonlijk gesprek met de NMa, waardeer ik het als u ook schriftelijk uw visie naar voren wilt brengen door bijgevoegde vragen (zie bijlage) te beantwoorden.’
 
Inventarislijst A t/m F,  Besluit ACM 1 maart 2017
Inventarislijst B/C:
 • De informatie op inventarislijst 1 en inventarislijst 2 B/C werd met elkaar vergeleken. De laatste kolom ‘reeds verstrekt 12-2-2017’ klopt ter zake van ‘ja’.
 • Nr. 7026/35 ontbreekt op de inventarislijst, maar is wel aanwezig in als bijlage bij het besluit (pag. 20-21 scan Besluit).
 • nr. 7026/46: in de kolom ‘Vertrouwelijkheid (EXTERN)’ ontbreekt een toelichting ter zake van het vertrouwelijke deel. Voorts op pag. 22 scan Besluit: ontbreken van toelichting/informatie inzake de passage: ‘In het kader van het hypothekenonderzoek heeft u op 13 december 2010 gesproken met medewerkers van de NMa. Op 20 december 2010 heeft de NMa een overzicht ontvangen van alle geldgevers die hypothecaire leningen met NHG-garantie aanbieden.’  Alsmede: ‘Ik verzoek u de gevraagde gegevens binnen twee weken na dagtekening van deze brief te verstrekken.’
 • Nr. 7026/48 (pag. 24 scan Besluit): ontbreken van toelichting/informatie inzake de passage: ‘Zoals we 14 januari aangaven, gaan we graag nog met ING in gesprek over de concurrentie op de hypotheekmarkt. Mogelijke data hiervoor zijn 16, 18, 23 en 25 februari.’
 • Nr. 7026/54: ontbreken van informatie inzake de visie in persoonlijk gesprek: ‘Hoewel u de visie van uw onderneming op de hypotheekmarkt al heeft gegeven in een persoonlijk gesprek met de NMa, waardeer ik het als u ook schriftelijk uw visie naar voren wilt brengen door bijgevoegde vragen (zie bijlage) te beantwoorden.’
 • Nr. 7026/61: ontbreken van informatie inzake de visie in persoonlijk gesprek: ‘Hoewel u de visie van uw onderneming op de hypotheekmarkt al heeft gegeven in een persoonlijk gesprek met de NMa, waardeer ik het als u ook schriftelijk uw visie naar voren wilt brengen door bijgevoegde vragen (zie bijlage) te beantwoorden.’

Inventarislijst D:
 • nr. 7423/20: waarom zou bijvoorbeeld de email van de Uva aan de NMa inzake calculatiemethode kunnen worden geweigerd o.b.v. art. 7 Iw?;
 • nrs. 7423/56, 7423/57, 7423/58 en 7423/59: ontbreken van de weigeringsgrond (zie kolom WOB of Iw).
Inventarislijst E:
 • nr. 7351/32: hier staat geen toelichting bij;
 • nr. 7351/34: ontbreken van de weigeringsgrond (zie kolom WOB of Iw);
 • nr. 7351/36: ontbreken van de weigeringsgrond (zie kolom WOB of Iw);
 • Halverwege op de derde pagina van de lijst staat twee maal ‘vervallen document’: een toelichting daaromtrent ontbreekt.
Inventarislijst F:
 • nr. 2013302843 op pag. 132. scan Besluit correspondeert waarschijnlijk met nr. 2013302599 op de inventarislijst.
 • nr. 2015100795 op pag. 173 scan Besluit: ontbreken van informatie inzake de voorafgaande brief van de ACM aan de EC: ‘In your letter you highlight five main recommendations from the study by the Netherlands Authority for Consumers and Markets into barriers of the Dutch retail banking sector.’
 
 1. Aanvullend Wob verzoek SOMI d.d. 10 april 2017
Besluit ACM d.d. 7 juni 2017
 • Op pag 4. scan Besluit staat vermeld: ‘Daarnaast is een deel van de door u gevraagde informatie niet in bestaande documenten vastgelegd. De WOB kent geen verplichting om dat soort informatie openbaar te maken.’ Dat betekent dat informatie die niet vastgelegd wordt, waaronder verslagen van gesprekken, in die optiek niet openbaar gemaakt hoeft te worden?

Inventarislijst 7-6-2017:
 • Op pag. 3 scan Besluit (inzake de beantwoording van punt 14 en 15) vermeldt de ACM dat zij op 1 maart 2017 reeds een overzicht heeft verstrekt met verwijzing naar documenten die zien op punt 13, 14 en 15 van het aanvullend Wob verzoek. Ten aanzien van punt 14: hoe zit het bijvoorbeeld met het verzoek met betrekking tot ‘alle besproken of opgelegde prijsleiderschapsverboden’. Heeft de ACM daar (verder) geen correspondentie of informatie over?
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Onze adresgegevens:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Hier kunt u uw voorkeuren voor het ontvangen van onze mails aanpassen:
Update uw gegevens of schrijf u uit van deze lijst.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*