Over SOMI

Stichting Onderzoek Marktinformatie (hierna: ‘SOMI’ of de ‘stichting’) is een non-profit organisatie opgericht voor het signaleren en beïnvloeden van vraagstukken van maatschappelijk belang. Wij richten ons op het functioneren van markten op het gebied van privacy, ouderen, huisvesting en zorg.
SOMI is ook een stichting voor het claimen van massaschade, het is echter niet het enige wat wij doen. In onze visie zijn juridische procedures een middel om verhoudingen tussen (groepen) mensen te veranderen en daarmee een middel, niet een doel.

In de eerste plaats gaat het om kennis verzamelen en -verspreiden en om het veranderen van structuren die in onze ogen niet meer voldoen. Tot die belangenbehartiging rekenen wij ook het informeren van beleids- en opiniemakers en het vormgeven van publieks- en voorlichtingscampagnes.
SOMI is opgericht als gesprekspartner van niet alleen de veroorzaker(s) van de gebeurtenis(sen) waardoor velen benadeeld zijn of worden, maar ook als gesprekspartner van de overheid en overige partijen; voorts zal SOMI als spreekbuis voor groepen consumenten in de media kunnen optreden.

Naast het delen van kennis willen wij ons de komende jaren ook gaan richten op de belangenbehartiging voor degenen die getroffen worden door de negatieve effecten van markten die onvoldoende transparant of efficiënt zijn, onder meer door het voeren van (collectieve) of individuele acties, en het vorderen van (schade-)vergoeding ten behoeve van de bij haar aangesloten of aangemelde belanghebbenden.
De Claimcode 2019 (de ‘claimcode’) is een vorm van zelfregulering opgesteld door de Commissie Claimcode, na uitvoerige consultatie onder een grote groep stakeholders. De Claimcode is niet juridisch bindend, maar er gaat wel een preventieve en waarschuwende werking uit van de Claimcode. Doel van de Claimcode is de algemene in Nederland aanvaarde opvattingen over de goede governance voor claimstichtingen vast te leggen.

De Claimcode beoogt een kader te scheppen voor een goed en transparant bestuur van belangenorganisaties door het geven van principes en een uitwerking daarvan. Onderdeel van de principes is dat de collectieve belangenbehartiging geschiedt zonder winstoogmerk van de organisatie of daarmee rechtstreeks of middellijk verbonden (rechts)personen en dat de belangenbehartiging geschiedt in onafhankelijkheid en met vermijding van belangentegenstellingen.
De meest recente versie van de claimcode is op 4 maart 2019 in werking getreden en is vanaf die datum van toepassing op belangenorganisaties in de zin van art. 3:305a BW die vanaf die datum zijn opgericht.

SOMI is opgericht op 31 mei 2016 en voldoet grotendeels aan de uitgangspunten van de claimcode. Op een aantal onderdelen wijkt SOMI daar ook van af, wat toegestaan is. Volgens het ‘comply or explain’ beginsel van de Claimcode hebben wij op die punten in ons verantwoordingsdocument aangegeven hoe wij afwijken, en waarom. Het verantwoordingsdocument geldt mede als reglement zoals bedoeld in artikel 16 lid 1 van de statuten van SOMI.
De Claimcode beveelt onder meer aan dat het bestuur van een stichting tenminste uit drie personen bestaat. Het bestuur van de stichting bestaat vooralsnog uit twee personen (waarvan één jurist), zodat de stichting de mogelijkheid behoudt om één of meerdere extra bestuurder(s) te benoemen, alsdan meer in het bijzonder afgestemd op de specifieke acties en activiteiten van de stichting.

Wij zoeken voor de Raad van Toezicht nog een jurist die de bijdragen van het publiek gaat beoordelen en meedenkt over hun vergoedingen.

Wij werken met een team van experts, waaronder externe deskundigen, adviseurs, dienstverleners en organisaties die succesvol de belangen van belanghebbenden hebben behartigd. Bij het voeren van onderhandelingen en/of procedures zullen wij gebruik maken van de diensten van advocaten met voldoende ervaring inzake (collectieve) acties, het materiële rechtsgebied dat in de actie aan de orde is en met de logistieke aspecten van een (collectieve) actie.
SOMI is een thema gedreven denktank, zonder vaste achterban. Heeft u een idee of voorstel voor een nieuwe actie, die de moeite waard is? Laat het ons dan weten! Dan denken wij met u mee over de mogelijkheden.
Per e-mail en telefonisch op kantoortijden.

Aanmelden en deelnemen

Crowdresourcing is een vorm van maatschappelijke actie, waarbij de doelgroep (de ‘crowd’) zichzelf helpt door het ondersteunen van een juridische actie. Niet alleen met geld, maar in de eerste plaats door het aanleveren van kennis, inzicht en informatie. Onze belangrijkste bronnen zijn uw aandacht en inbreng.
Ja, wij stellen het zeer op prijs dat u geïnformeerd wilt blijven over onze acties. Het is ook mogelijk om u anoniem of met een alias aan te melden. U wordt dan wel op de hoogte gehouden van de actie maar wij kunnen uw belangen dan niet vertegenwoordigen.
SOMI kan dit mogelijk maken door namens een groot aantal belanghebbenden op te treden. Uw bijdrage is daarin belangrijk.
U kunt uw document versturen naar welcome@somi.nl
Uw gegevens komen terecht in de database van Stichting Onderzoek Marktinformatie. De persoonsgegevens die deelnemers aan de stichting verstrekken of die anderszins door de stichting worden verwerkt, zoals adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in bestanden die eigendom zijn van de stichting. Deze gegevens worden door de stichting alleen gebruikt in overeenstemming met haar privacy beleid zoals gepubliceerd op de site. Met aanmelding verklaart deelnemers zich uitdrukkelijk akkoord met dit beleid. Wanneer wij u willen benaderen over andere acties of andere diensten van onze stichting of van (rechts-)personen die daar aan gelieerd zijn, vragen wij u daar steeds vooraf apart toestemming voor. In geen geval komen uw gegevens terecht bij (personen verbonden aan) organisaties waartegen wij actie voeren, tenzij nadat u daar eerst schriftelijk (elektronisch) uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft. Klik hier voor onze privacy verklaring.

Over de actie

De informatieverzameling voor een claim van een groep personen is een vorm van maatschappelijke betrokkenheid. Het voorbereiden en voeren van een juridische procedure is een actieve manier van het verbeteren van de maatschappij en van belangrijke organisaties en systemen daarin.
Wanneer deze actie een paar jaar eerder was georganiseerd, dan zouden de lopende reddingsacties voor de banken de aandacht hebben afgeleid van het onderwerp van deze actie. Daarnaast is het zo, dat een deel van de gedragingen nu wat langer achter ons ligt. Daardoor kunnen de betrokken partijen minder makkelijk een beroep doen op de gevoeligheid van belangrijke bedrijfsinformatie, alleen met als doel die informatie vertrouwelijk te houden.

Wanneer deze actie een paar jaar later wordt georganiseerd, is de kans aanwezig dat de volgende bankencrisis de aandacht wederom zal afleiden. Daarom is deze actie opgestart nu de reddingsacties van de laatst genationaliseerde banken in een rustiger vaarwater zijn gekomen.
Het doel van deze actie is om het verdienmodel van banken meer transparant en controleerbaar te maken, inclusief de samenwerking met overheden die daar deel van uitmaakt, en welke effecten deze ondernemingen hebben op het dagelijks leven van de Nederlander.

Voor zover de activiteiten van de onderzochte ondernemingen en de daarbij betrokken personen in strijd zijn met de wet, zal dit onderzoek de basis bieden voor juridische procedures tot vergoeding van deze schade voor de betrokken woningeigenaren.
Onder 'Bijdragen' op SOMI.nl is een aantal onderdelen opgenomen waaraan u een bijdrage kunt leveren.

Wij roepen u dan ook op – bijvoorbeeld als u meer informatie heeft of conclusies of bevindingen – om deze aan ons door te geven. Alle bijdragen worden vanaf aanvang confidentieel verwerkt en komen niet buiten de stichting met de adviseurs van de stichting die aan geheimhouding gebonden zijn. De onkosten die u hiervoor (heeft) moet(en) maken, kunnen door SOMI worden vergoed tegen een bepaald tarief (onder meer afhankelijk van de informatiewaarde en/of betrokken specialisme).

  • Tijdslijn: wanneer u een goed item heeft voor onze tijdslijn, die personen en gebeurtenissen (handelingen en uitspraken) inventariseren met elkaar in verband brengen, dan kunt u deze naar ons mailen.

  • WOB: voor haar lopende acties is SOMI op zoek naar vragen die kunnen worden gesteld aan verschillende instanties waarvan de antwoorden ons verder brengen in de kennisverspreiding of de belangenbehartiging in onze acties. Wij vragen daarbij uw inbreng om de juiste vragen te stellen. Wanneer u een goede vraag heeft in deze zaak, dan kunt u deze naar ons mailen, waar mogelijk met als bijlage alle documenten die ermee te maken hebben.

  • Vordering stukken: wanneer u beschikt over aanwijzingen die een bijdrage kunnen leveren aan onze dossiers, of die wij ter aanvulling daarvan kunnen opvragen of vorderen bij derden, dan kunt u dat aan ons mailen.

  • Horen van getuigen: wanneer u een indicatie heeft over de kennis van bepaalde personen, objectief en bij voorkeur gedocumenteerd, dan kunt u dat aan ons mailen.


De eindresultaten van de acties worden op de site gepubliceerd. SOMI publiceert ook een overzicht van de meest actieve vragenstellers en de meest waardevolle bijdragen. Graag aangeven wanneer u daarbij anoniem wilt blijven, wanneer u onder een alias wilt bijdragen of wanneer u vanwege uw bijdrage onkosten heeft moeten maken of intensief studie heeft moeten verrichten.
Nieuws dat gaat over uw persoonlijke situatie of bijdrage sturen wij u per e-mail of geven wij weer in het voor uw afgeschermde gedeelte op my.somi.nl. Het is uw verantwoordelijkheid om ons tijdig te berichten over veranderingen in dat adres en om – waar van toepassing – de informatie die wij u sturen over uw inhoudelijke bijdragen vertrouwelijk te houden.

Wanneer er een nieuwsbrief wordt gepubliceerd mailen wij u een link daar naartoe. Alle overige informatie wordt via onze sites gepubliceerd.
Dit onderzoeksgebied gaat over een groot aantal jaren, een aantal verschillende banken en een groot aantal financiële producten, met veel verschillende kenmerken. Dat maakt de werkzaamheden arbeidsintensief. Belangrijker, wij zijn van mening dat er sprake is van een patroon van (gedrags-) afstemming tussen banken of hun bestuurders of toezichthouders. Om dit patroon helemaal aan het licht te brengen, doen wij een beroep op het publiek en op u als deelnemer om een inhoudelijke bijdrage te leveren in de gegevensverzameling en de kennisuitbreiding. De procedures en de gesprekken daarover kunnen dan sneller van start, tegen lagere kosten. Daarnaast hopen wij er de groep van mensen die schade kunnen claimen, er verder door uit te kunnen breiden.
De focus van SOMI is gericht op het informeren en het verbeteren van marktwerking. Een focus op schadevergoeding leidt dan af en brengt niet direct verbetering voor alle consumenten als geheel. Schadevergoeding moet een afgeleid resultaat zijn van een geslaagde belangenbehartiging en het achterhalen van wat er gebeurd is en wie daarin een rol hebben gespeeld, in combinatie met structurele marktverbetering.
Als een benadeelde schadevergoeding wil krijgen, kan dit via een schikking of hij moet zelf naar de rechter om een uitspraak te krijgen over zijn zaak. In een groot aantal gevallen is het financiële belang te klein om hiervoor individueel naar de rechter te gaan, mede gelet op de hieraan verbonden kosten. Een collectieve schikking is voor deze grote groep benadeelden vaak de enige praktische manier om in ieder geval een deel van hun schade vergoed te krijgen.

De Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade ( ‘WCAM’) maakt het mogelijk voor benadeelden om als collectief over schadevergoeding te procederen of een schikking te treffen. Vanuit een oogpunt van efficiëntie en beheersbaarheid kan een collectieve afwikkeling van de schade de aangewezen weg zijn. Zo worden kosten en inspanningen voorkomen die gepaard gaan met het voeren van een groot aantal civiele procedures, waarbij steeds identieke vragen beantwoord moeten worden.
In het algemeen kan worden gezegd dat in het kader van een mogelijke collectieve schikking een bedrag, betaald door de schadeveroorzaker(s), wordt verdeeld over alle individuele belanghebbenden en de stichting. Daartoe zal dan een bepaalde verdeelsleutel in de schikkingsovereenkomst opgenomen zijn. Conform deze verdeelsleutel zal uiteindelijk aan iedere individuele belanghebbende een bedrag toegekend worden ter compensatie van de door hem geleden schade. De verdeelsleutel wordt deels ingegeven door het type schadevoorval en de aard van de schade. Bij de globale verdeelsleutel hoeft de belanghebbende minder bewijsstukken te overhandigen dan bij de verdeelsleutel toegespitst op de individuele omstandigheden van het geval.