Horen van getuigenInleidingIn sommige gevallen roept schriftelijke informatie meer vragen op. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer ze onlogisch is, of tegenstrijdig met andere informatie. In een dergelijk geval voorziet de wet in de mogelijkheid om daarover getuigen te horen.


Een algemene uitleg is te vinden op de site van de Rijksoverheid en onder Wetrecht.

Getuigen kunnen bewijs leveren voor zover hun verklaring betrekking heeft op de uit eigen waarneming bekende feiten. In de praktijk kan dit begrip ruim worden uitgelegd.

In het geval van een voorlopig getuigenverhoor hoeft er nog geen sprake te zijn van een bodemprocedure. Het horen van getuigen dient er dan toe om vooraf duidelijkheid te krijgen over bepaalde feiten. Daarmee kan vooraf een betere inschatting gemaakt worden of het zinvol is om een bepaalde procedure op te starten.Wanneer kunnen getuigen gehoord worden?Op grond van artikelen 186 Rv en 166 Rv kan een rechter een (voorlopig) getuigenverhoor bevelen zo vaak daarom wordt verzocht wanneer:  • de te bewijzen feiten worden betwist

  • de feiten door middel van het horen van getuigen mogen worden bewezen

  • de te bewijzen feiten tot een beslissing in de zaak kunnen leidenDe getuigenis moet kort samengevat zinvol, toegestaan en voldoende belangrijk voor de zaak zijn.


Op het verzoek zijn een aantal gronden voor afwijzing van toepassing. Een belangrijke afwijzingsgrond is de afweging of er geen sprake is van misbruik van recht. Dat kan het geval zijn wanneer er bijvoorbeeld bekende personen worden opgeroepen, terwijl er volstaan had kunnen worden met het oproepen van minder bekende personen (met dezelfde kennis).


Getuigenbewijs kan enkel toegestaan worden voor concrete feiten, niet voor vage toestanden, karaktertrekken en veronderstellingen. Getuigen kunnen een verklaring op schrift stellen, maar ook mondeling gehoord worden. Het horen van deskundigen kan onder voorwaarden op afstand worden gedaan (videoconferencing).Wat zoekt SOMISOMI zoekt uw hulp bij de beantwoording van enkele, op het eerste gezicht eenvoudige vragen:  • Welke persoon had op welk moment welke informatie

  • Welke gesprekken of bijeenkomsten zijn er geweest waarover geen gegevens werden vastgelegd, en wat werd daarin besproken

  • Welke verslagen en documenten die werden opgesteld, zouden volgens de getuigen daarbij onvolledig of onjuist zijn

  • Welke kennis is er over schriftelijke stukken die niet juist werden opgeslagen of die (achteraf) werden zoekgemaakt, aangepast of vernietigd.Als beginpunt zou gezegd kunnen worden dat de op te roepen getuigen, en de vragen die aan hen gesteld zouden moeten worden, inhoudelijk een relatie moeten hebben met de feiten en gebeurtenissen zoals opgenomen in onze tijdslijn, de WOB-verzoeken of de gevorderde stukken.Follow upWanneer u een indicatie heeft over de kennis van bepaalde personen, dan kunt u dat aan ons mailen. Daarbij kunt u bijlagen toevoegen op grond waarvan kan worden aangetoond op welk moment welke informatie bij hen aanwezig was, en hoe deze kennis in verhouding staat met hun werkzaamheden en activiteiten, of de (rechts-)handeling van organisaties waarbij ze op enig moment betrokken zijn of waren.


Wij stellen een overzicht samen van alle betrokken personen en hun onderlinge relaties. Vervolgens maken wij een inschatting over welke personen in rechte gehoord zouden kunnen worden, en welke vorderingen tot het horen van getuigen de grootste meeropbrengst kunnen opleveren.


Waar mogelijk vullen we de vragen aan en verwijderen wij overlappende informatiebehoeften. Ook zorgen wij dat aan alle formele eisen wordt voldaan en dat er waar nodig bezwaar wordt gemaakt tegen afwijzingen van (voorlopige) getuigenverhoren.


Alle reacties worden op de site gepubliceerd. SOMI publiceert ook een overzicht van de meest actieve vragenstellers en de meest waardevolle bijdragen. Graag aangeven wanneer u daarbij anoniem wilt blijven, wanneer u onder een alias wilt bijdragen of wanneer u vanwege uw bijdrage onkosten heeft moeten maken.LinksZie voor meer informatie ook: